Bouwstenen Nationale Adaptatie Strategie (NAS)

Kennis voor Klimaat heeft in 2014 een aantal onderzoeksprojecten uit laten voeren die als bouwstenen dienen voor de Nationale Adaptatie Strategie 2016. De projecten maken onderdeel uit van samenhangend onderzoeksprogramma t.b.v. de Nationale Adaptatie Strategie (NAS), dat wordt uitgevoerd door Planbureau voor de Leefomgeving, het KNMI en Kennis voor Klimaat, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. (lees meer op de PBL website).

Onder coördinatie van Kennis voor Klimaat zijn studies uitgevoerd naar de risico’s en kansen van klimaatverandering voor een aantal sectoren die tot nu toe onderbelicht zijn gebleven in het Deltaprogramma. Daarnaast is een studie uitgevoerd naar de verdeling van publieke en private verantwoordelijkheden en een studie naar de kansen en barrières voor innovaties rond klimaatadaptatie.

Resultaten van deze en andere studies worden door het PBL bijeengebracht in het syntheserapport met aangrijpingspunten voor de NAS, welke op 24 maart 2015 zal worden aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu.    

Risicoanalyses en kansen verkenning
Door verschillende onderzoeksgroepen zijn de risico’s en kansen van klimaatverandering in beeld gebracht en/of geactualiseerd van 7 specifieke sectoren, op basis van de nieuwste KNMI klimaatscenario’s en de meest recente studies over klimaatimpacts. Naast de risico’s en kansen van klimaatverandering is ook gekeken naar trends en (beleids)ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwetsbaarheid van sectoren en welke aangrijpingspunten er zijn voor de implementatie van maatregelen en beleid.


Verantwoordelijkheidsverdeling
Een belangrijk vraagstuk bij klimaatadaptatie is wie verantwoordelijk is voor het nemen van welk soort adaptatiemaatregelen. Een onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht heeft een studie uitgevoerd naar de verantwoordelijkheidsverdeling voor klimaatadaptatie. Voor een aantal vitale en kwetsbare sectoren zijn de juridische verantwoordelijkheden, zowel publiek als privaat, systematisch in kaart gebracht en getoetst. Daarbij is ingezoomd op de (sub)sectoren ICT-netwerken (internet en datacenters), energiesystemen (netbeheer elektriciteit), transport & infrastructuur (binnenvaart) en gezondheid (ouderen en hittestress).

Innovatie in klimaatadaptatie
Innovatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan kostenbesparing en het vergemakkelijken van de implementatie van klimaatadaptatie. De Innovation Booster hebben een analyse uitgevoerd naar de innovatiecapaciteit rond klimaatadaptatie in Nederland en de mogelijkheden om deze te vergroten aan de hand van 3 centrale vragen: Hoe ziet het huidige innovatielandschap eruit? Welke uitdagingen liggen er? Wat zijn de actiepunten per domein?
De acht onderzochte domeinen zijn Waterhuishouding en Waterkering, Stedelijke Ontwikkeling, Energiesystemen, Transport & Infrastructuur, ICT netwerken, Gezondheid, Natuur en Landbouw & Tuinbouw.