HSHL06/HSHL12: Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering in samenhang met toekomstscenario's en trendmatige ontwikkeling

Veranderingen in klimaat en maatschappij vragen om aanpassing van de huidige inrichting van Haaglanden. Dit project heeft de gebiedsspecifieke effecten van klimaatverandering in relatie tot de verwachte sociaal-economische ontwikkelingen onderzocht, zodat de juiste adaptatiestrategieën kunnen worden ingezet. Het project heeft daartoe twee sporen bewandeld:

    1. het verbreden en verdiepen van bestaande inventarisaties van effecten van klimaatverandering
    2. het verbijzonderen van bestaande sociaal-economische scenariostudies

Centraal in de aanpak staat het snel bijeenbrengen van de bestaande ruimtelijk specifieke informatie, het lokaal expliciteren hiervan en vervolgens het integreren tot een samenhangende analyse. Daarbij is o.a. gebruik gemaakt van workshops met thematische experts en kenners van het gebied. Op basis van hun analyses zijn kansen en knelpunten voor de ontwikkeling van het gebied  benoemd en nadere kennisvragen uitgezet. De focus van het project zit daarmee op de ruimtelijke trends die relevant zijn voor het gebied.

Relevante ruimtelijke thema’s in het gebied betreffen bijvoorbeeld: de toekomst van de glastuinbouw, het belang van groen in de stad, veranderingen in het waterbeheer of de verstedelijkingsopgave.

Eindrapport

Marco Hoogvliet et al. (2011). Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering, in samenhang met toekomstscenario’s en trendmatige ontwikkelingen, KvK rapportnummer KvK/030A/2010 ISBN 978-94-90070-35-9.

 

Marco Hoogvliet et al. (2011). Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering, in samenhang met toekomstscenario’s en trendmatige ontwikkelingen, Management samenvatting, KvK rapportnummer KvK/030B/2010.

 

publicaties | factsheet