ORAS Rotterdam

Adaptatiestrategie Regio Rotterdam (HSRR3.4)

Op 28 november 2013 is het rapport “Bouwstenen voor adaptatiestrategieën in de regio Rotterdam” gelanceerd. Dit vormt de aftrap van een proces waarbij de gemeenten in de regio Rotterdam samen gaan werken aan het versterken van de klimaatbestendigheid van deze bijzondere delta. Belangrijke eerste stap is dat iedere gemeente op basis van de regionale klimaateffectatlas een analyse maakt van de kansen en opgaven die een stijgende zeespiegel, de toename van hevige regenbuien en langere perioden van droogte en de opwarming van het (stedelijk) gebied met zich brengen. Vervolgens worden in de regio één of meerdere adaptatiestrategieën opgesteld, gericht op het minimaliseren van de overlast en het maximaliseren van de kansen voor de regio.

RASRotterdam.jpg Een samenwerkingsverband van de gemeente Rotterdam, stadsregio Rotterdam, Kennis voor Klimaat, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap Delfland, Rijkswaterstaat en de verschillende regiogemeenten heeft voor de Hotspot Rotterdam gewerkt aan het opstellen van een Adaptatiestrategie Regio Rotterdam. Gekozen is voor een aanpak die gebaseerd is op bouwstenen, zodat de diverse regiogemeenten klimaatbestendiger kunnen worden, met inachtneming van onderlinge overeenkomsten en verschillen.

Ambitie
Hotspotcoördinator Arnoud Molenaar heeft de 'Bouwstenen voor adaptatiestrategieën in de regio Rotterdam' op 28 november 2013 aangeboden aan de portefeuillehouders Groen, Ruimtelijke Ordening en Milieu van de gemeenten in de regio Rotterdam. Uit het bouwstenendocument blijkt dat klimaatverandering grote gevolgen heeft voor de laaggelegen, dynamische, Rotterdamse delta. Maar tegelijkertijd is de regio nu veilig. Het bouwstenendocument focust daarom vooral op de ambitie om ook in de toekomst veilig en aantrekkelijk te blijven en als regio optimaal gebruik te maken van de kansen die klimaatverandering biedt. Voorbeelden van dit streven zijn nu al te zien. Denk aan het combineren van waterberging met natuurontwikkeling en recreatie in onder andere de Zuidpolder in Barendrecht of het Grasweggebied in Hellevoetsluis. Ook bijvoorbeeld het aantrekkelijk maken van de buitenruimte in combinatie met waterberging in de Rotterdamse waterpleinen, of het tegengaan van opwarming van versteend gebied in combinatie met het verminderen van de CO2-uitstoot door de aanleg van groene daken, zoals in Capelle aan de IJssel, Barendrecht en Rotterdam gebeurt.

Stappenplan en tips
Een belangrijke bouwsteen betreft de regionale klimaateffectatlas die is opgesteld door de stichting Klimaat Adaptatie Services. Een andere is het stappenplan om aan de slag te gaan:

    1. Maak een analyse van kansen en opgaven met behulp van een besef- en stresstest
    2. Formuleer een ambitie
    3. Selecteer en implementeer klimaatadaptatiemaatregelen
    4. Maak klimaatadaptatie onderdeel van het reguliere werk
    5. Monitor de voortgang en de resultaten

Daarnaast worden waardevolle tips gegeven als:
Tip 1: Bundel krachten en benut de stadsregio Rotterdam
Tip 2: Maak gebruik van resultaten uit andere hotspots van Kennis voor Klimaat
Tip 3: Benut de kracht van onderzoeks- en onderwijsinstellingen in de regio
Tip 4: Betrek burgers bij het realiseren van kansen en oplossingen
Tip 5: Werk samen met andere partijen en vergroot zo de oplossingsruimte
Tip 6: Neem als gemeente de regie, maar niet voor alles de verantwoordelijkheid

Vervolg
De stadsregio wil in 2014 in samenwerking met de gemeenten en andere betrokken partijen analyses te maken van de kansen en opgaven. Naar aanleiding van de regionale klimaateffectatlas wordt bekeken waar zich concrete kwetsbaarheden en kansen bevinden. Vervolgens is het aan de gemeenten om door te pakken en in 2014 ambities te definiëren, één of meerdere strategieën op te stellen, maatregelen te treffen én klimaatadaptatie onderdeel te maken van de reguliere processen. Afstemming met andere regio’s (denk aan stadsgewest Haaglanden) en schaalniveaus (denk aan Nationale Adaptatie Strategie) is hierbij uiteraard essentieel.

Voor meer informatie
Lissy Nijhuis (ewjt.nijhuis(at)rotterdam.nl) of Richard Kleefman (r.kleefman(at)sr.rotterdam.nl).

Opleveringen

publicaties | rapport | verslag