Achtergrond

De aarde is de afgelopen 100 jaar 0,6 graad warmer geworden. Het overgrote deel hiervan hangt samen met de invloed van menselijke activiteiten zoals het gebruik van fossiele brandstoffen. Maatregelen ter beperking van de uitstoot van broeikasgassen worden geïnitieerd in internationaal verband. Echter in verband met de inherente traagheid van het systeem aarde wordt, ook ingeval van radicale beperking van emissies, een aanzienlijke verandering van het klimaat onvermijdelijk geacht.

Nederlandse overheden en bedrijven zullen hun beslissingen voor de lange termijn moeten afstemmen op de gevolgen van klimaatverandering. Beslissers moeten weten welke effecten waar zullen optreden en hoe waarschijnlijk die effecten zullen zijn. Wetenschappers hebben kennis over klimaatverandering, de effecten ervan en de manieren waarop organisaties daarmee om kunnen gaan. Beslissers hebben ervaring met het maken van uitvoerbare en haalbare strategieën en hebben van daar uit zowel behoefte aan toegesneden wetenschappelijke kennis als kennis over de uitvoeringspraktijk van beleid.

Klimaatverandering en de rol van menselijk handelen daarin bereikte eind jaren 80 van de vorige eeuw in korte tijd de internationale top van de internationale agenda. Inmiddels zijn er in internationale context afspraken gemaakt en in ontwikkeling met betrekking tot emissiebeperking. Vanwege na-ijlende werking van het klimaatsysteem is echter óók bij succesvolle emissiebeperking een aanzienlijke mate van klimaatverandering onvermijdelijk. Juist voor een dichtbevolkte en voor de effecten van klimaatverandering kwetsbaar land als Nederland is het daarom belangrijk om zich tijdig aan te passen aan de effecten van klimaatverandering. Er zijn drie belangrijke redenen waarom tijdig investeren in adaptatie maatregelen voor Nederland van belang is (Conferentie 2005 en ARK bijeenkomst 2007):

    1. Om te vermijden dat de schade door klimaatverandering ongecontroleerd groot wordt
    2. Ter verhoging van het rendement van investeringen in ruimtegebruik en infrastructuur
    3. Vanwege het maatschappelijk belang van innovatieve en aantrekkelijke oplossingen

Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (2008-2014) richtte zich vooral op kennis en de organisatie van kennis om Nederland ‘climate proof’ te maken. Daarbij had het programma de ambitie om de Nederlandse kwetsbaarheid om te zetten in een kans. Een kans om Nederland klimaatbestendiger te maken en dit met de bijbehorende kennis en ervaring te etaleren ter versterking van het vestigingsklimaat en de exportpositie op het gebied van klimaat- en deltatechnologie.
    

>> Lees de samenvatting van dit onderzoekprogramma (versie januari 2008, pdf)
>> Lees de onderzoeksprogramma brochure (versie maart 2008, pdf)
>> Bekijk de dossiers over klimaat en klimaatverandering (Klimaat voor Ruimte website)