Initiatiefnemers

Deltares is het kennisinstituut voor water en ondergrond. Het werkterrein van dit instituut draagt de overkoepelende titel ‘Deltatechnologie’. Door hoogwaardige kennis te ontwikkelen en toe te passen wil Deltares bijdragen aan een veilig, schoon en duurzaam le-ven in de Nederlandse én buitenlandse delta. 

 

 

Deltares  

Het KNMI is hét nationale instituut voor weer, klimaat en seismologie. Het KNMI verstrekt weerinformatie ten behoeve van veiligheid, economie en duurzaam milieu aan het algemeen publiek, de overheid, de luchtvaart en de scheepvaart.  Voor langetermijnontwikkelingen verricht het KNMI onderzoek naar de veranderingen in het klimaat.

KNMI

   

TNO Bouw en Ondergrond werkt aan innovaties bij overheid en bedrijfsleven. Deze zijn gericht op het duurzaam inrichten, gebruiken en beheren van de gebouwde omgeving, de infrastructuur en ondergrond. 


TNO Bouw en Ondergrond 

   

Door het brede spectrum aan disciplines op het gebied van de geosfeer, hydrosfeer, biosfeer, atmosfeer en antroposfeer levert de Universiteit Utrecht een belangrijke bijdrage aan het begrijpen van het systeem aarde. Zowel paleo als actuo vraagstukken op het gebied van klimaat, aarde en leven worden in onderlinge samenhang bestu-deerd. De Universiteit Utrecht laat haar innovatiekracht zien door intensieve samenwerking tussen de faculteiten Bètawetenschappen en Geowetenschappen en onder-zoekscentra en –instituten. Met deze samenwerking is zij internationaal toonaangevend op het snijvlak van disciplines.

   

Universiteit Utrecht   

 

    

De VU is een researchuniversiteit, die excellent onderzoek verbindt met goed georganiseerd onderwijs. De VU historie voor Christelijke inspiratie komt tot uiting in aandacht voor levensbeschouwing, in maatschappelijke engagement en in ruimte en respect voor alle overtuigingen. Ongebonden, eigenzinnig en authentiek betrokken, dat is de VU.

Vrije Universiteit Amsterdam 

 

    

Binnen Wageningen UR houdt het Climate Change and Biosphere centre (CCB) zich bezig met klimaatgerelateerd onderzoek. Het CCB is een samenwerkingsverband tussen Wageningen Universiteit, Alterra, Plant Research International en Agrotechnology and Food Innovations, allen Wageningse onderzoeksinstituten. De samenwerking is gericht op onderzoek, communicatie en onderwijs aangaande het klimaatvraagstuk. De activiteiten binnen CCB concentreren zich op de interacties tussen het klimaat, vegetatie, landgebruik, de hydrologische cyclus, biogeochemische cycli en sociaal-economische aspecten.

Wageningen UR