Programmering van Kennis voor Klimaat

Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat was verdeeld in drie tranches. Iedere tranche kende een eigen programmalijn.

De eerste tranche was geprogrammeerd als een gesloten call en betrof de meest urgente kennisbehoeften vanuit de acht hotspots. Ook was er aandacht voor meer generieke, hotspot overstijgende kennisbehoeften. De projecten in de eerste tranche waren sinds 2009 in uitvoering. Aan het eind van 2013 waren alle eerste tranche projecten afgerond.

De tweede tranche had een thematische insteek en behelsde langlopend en verdiepend onderzoek. Hierbij stond de verbinding tussen generieke en gebiedsspecifieke vragen centraal. Via een open call werden kennisinstellingen uitgenodigd om in consortiumverband voorstellen in te dienen voor één van de acht thema’s. In de loop van 2010 startten de acht geselecteerde consortia met het onderzoek. De onderzoeken werden eind 2014 afgerond.

In de eerste helft van 2011 kwam de programmering van de derde tranche tot stand via een gesloten call. Binnen de derde tranche lag de focus op projecten die een bijdrage leverden aan de adaptatiestrategieën voor de hotspots, aan innovatie en/of aan valorisatie van kennis (waardecreatie). Waar mogelijk werden verbindingen gelegd met andere programma’s zoals het Deltaprogramma. In de loop van 2012 werd de derde tranche afgesloten voor nieuwe projectaanvragen vanuit de hotspots. Uiteindelijk kwamen de kennis en inzichten vanuit de drie tranches bij elkaar in de regionale adaptatiestrategieën die de hotspots tot stand brachten.

Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat heeft eind 2014 haar poorten gesloten. Een dwarsdoorsnede van alle kennis en ervaringen die in de afgelopen zijn opgedaan, is in negen fraai vormgegeven boeken weergegeven. Acht boeken over onderzoek naar acht verschillende thema’s en één overkoepelend boek.

Lees het Eindrapport Kennis voor Klimaat 2008-2014; verantwoording en resultaten.