Waardecreatie

Kennis voor Klimaat had drie domeinen van waardecreatie geïdentificeerd waar het onderzoeksprogramma 'het verschil' kon maken. Deze zijn weergegeven in het 'waardecreatiemodel'

Binnen deze drie domeinen werden de investeringen vanuit de rijksoverheid en de cofinanciering door andere publieke en private partijen via het onderzoeksprogramma omgezet naar maatschappelijke en economische waarde.

Het eerste domein hield in de bijdrage aan hoge kwaliteit en klimaatbestendige ruimtelijke investeringen. Dit was een essentieel onderdeel van het oorspronkelijke hoofddoel van het KvK onderzoeksprogramma. Door inzichten betreffende klimaatadaptatie te integreren in ruimtelijke ontwikkelingen en te koppelen aan andere (investerings-)vraagstukken, konden hoge kosten op de lange termijn voorkomen worden en investeringen worden terugverdiend op andere terreinen, zoals de kwaliteit van de leefomgeving.

Via het tweede domein droeg het onderzoeksprogramma bij aan de versterking van de kennisinfrastructuur en de kwaliteit van de consultancy op het vlak van klimaatadaptatie. Dit gebeurde onder andere door de opbouw van een goede kennisbasis via de onderzoekers en de direct betrokkenen bij het onderzoek. Door de gezamenlijke (multidisciplinaire) kennisontwikkeling in het programma konden universiteiten en kennisinstituten ook hun internationale positie versterken en onstonden nieuwe business mogelijkheden voor ingenieurs- en adviesbureaus.

Het derde domein van waardecreatie was business ontwikkeling in samenwerking met de private sector. Het betrekken van het bedrijfsleven bij Kennis voor Klimaat was een belangrijke schakel naar de toepassing van kennis in de praktijk. De vertaling van kennis naar het bedrijfsleven had daarom in de laatste fase van het programma veel aandacht.