Klimaat in ruimtelijke keuzes: beter samenwerken met DAK

DAK web.jpg

 

Klimaatverandering stelt beleidsmakers en planontwikkelaars voor een duivels dilemma: hoe pas je je gebied aan aan een onzekere toekomt? Daarnaast zijn bij langetermijn plannen altijd veel mensen betrokken – met minstens zoveel meningen. Binnen Kennis voor Klimaat ontwikkelden onderzoekers, overheden en praktijkpartijen samen het DAK: Dialoogondersteunend Afwegingskader.
DAK moet de transparantie vergroten, ruimte bieden aan inter- en multidisciplinair onderzoek, participatie en interactie stimuleren en tenslotte resultaten en inzichten van planprocessen beter communiceren naar de buitenwereld.

 

 

 

 

 

Met DAK kunnen bovendien de langetermijneffecten van klimaatverandering op waterbeheer snel en helder meegewogen worden in het proces van ruimtelijke planvorming.

Hoe werkt DAK?
Wanneer het DAK wordt toegepast doorlopen de betrokken partijen gezamenlijk een aantal stappen. Het is hierbij belangrijk dat elke actor ruimte wordt geboden om zijn of haar belang en visie in te brengen. Zo kan er een ruimtelijk plan worden ontwikkeld dat én klimaatbestendig is én gedragen wordt door zoveel mogelijk betrokken partijen. Het ligt voor de hand dat het DAK wordt ingezet bij bestaande planprocedures, zoals de watertoets, een bestemmingsplan of een MER-procedure.

  • Bestuurskundige systeemanalyse
  • Klimaatanalyse
  • Klimaatbewust ontwerpen
  • Evaluatie en Discussie 
Het DAK helpt bij het structureren en ondersteunen van de dialoog. Bovendien zorgen de ingebouwde overlegmomenten voor afstemming tussen partijen en begrip voor elkaar positie. Door het doorlopen van de stappen wordt inzicht verkregen in zowel de opgave zelf, als de impact van klimaateffecten en oplossingen.

DAK helpt bij het structureren en ondersteunen van de dialoog. Bovendien zorgen de ingebouwde overlegmomenten, hier workshops, voor afstemming tussen partijen en begrip voor elkaar positie. Het is noodzakelijk om voldoende tijd in te bouwen tussen de verschillende activiteiten.

Case study Rijswijk-Zuid
De methode DAK is toegepast in Rijswijk-Zuid: de laatste grootschalige bouwlocatie in de regio Haaglanden. De groei van de regio en het rommelige karakter van Rijswijk-Zuid vragen volgens de initiatiefnemer, gemeente Rijswijk, om een aanpassing. Oude glastuinbouwgebieden, restanten groen en volkstuinen zullen volgens het plan plaatsmaken voor een nieuwe wijk met woningen en bedrijven in een groene, parkachtige, omgeving.

De centrale vraag voor de case Rijswijk-Zuid is hoe houdbaar het masterplan voor Rijswijk-Zuid is met betrekking tot klimaatverandering. Is Rijswijk-Zuid bestand tegen toekomstige wateroverlast of droogte? In dit project is een antwoord op deze vraag gezocht door het toepassen van het dialoogondersteunend afwegingskader (DAK).

Lees meer: rapport
Contact: project HSHL01

Kennis voor Klimaat, project HSHL01, maandag 23 april 2012